Viktig informasjon om Koronaviruset

Aktuelt


Rauland Legekontor 18 juni

16. juni 2020 kl. 12:53

Rauland Legekontor vil vera stengt torsdag 18. juni grunna permisjon.

Med helsing Legeavdelinga

 

Legekontor sommar 2020

15. juni 2020 kl. 10:28

Fra veke 26 til 33 vil det vera sommardrift ved legekontoret i Åmot, og Rauland/Edland vil vera stengt.

Legane vil då vera lokalisert i Åmot gjennom sommaren og ferieavviklinga. Det vert planlagt for åpning på Rauland i veke 34 og på Edland i veke 35.

Dr Helen Latifi vil vera vikar for Dr Ane Maren Martinsen, grunna permisjon, i vekene 27-31. Dr Andriy Vorotnyak vil vera vikar for Martinsens liste frå veke 32 til september 2021.

Med helsing om ein god sommar frå legetenesta i Vinje

Blodprøver

5. mai 2020 kl. 08:57

For dei som skal ta blodprøver på legekontora, så er tidspunktet for oppmøte fra kl 08.15 mandag-fredag. Dette for at ikkje for mange kjem samla inn i legekontora, og at ein fylgjer de nasjonale retningslinjer for smittevern.

Med helsing

Legeavdelinga i Vinje

 

Påska 2020

6. april 2020 kl. 14:36

Legekontora i Åmot og Rauland vil ha påskestengt frå kl 12.00 på onsdag. Me er tilbake tysdag 14 april, og vil då ha vanleg åpningstid.

Vert du sjuk og treng øyeblikkelig hjelp, ring legevakta på telefon 116 117. Ved behov for akutt hjelp ring 113.

Me ynskjer alle våre pasientar ei god påske. Husk hald avstand, vask hendar og pass på kvarandre.

 

Helsing Legeavdelinga

Rauland Legekontor

26. mars 2020 kl. 09:20

Frå mandag 30. mars vil me flyte 2 legar til Rauland Legekontor. Aram Isik vil drive legeverksemda der saman med Ane Maren Martinsen, og 2  hjelpepersonell. Dei vil då virke der mandag til fredag. Grunnen til dette er for skilje legane i legeavdeling, og dermed ikkje risikere at nokon fell ut av drifta grunna smitte. Mange av konsultasjonane kan gjennomførast på videokonferanse.

Spørsmål knytt til dette kan rettast til avd.leiar Kenneth Haugland, tlf 350 62562 eller på epost kenneth.haugland@vinje.kommune.no

Informasjon om helsetenestene pr 13.03.20

13. mars 2020 kl. 19:01

Det er svært sterkt press på helsetenesta i kommunen. Alle helsetenestene vil kun levere øyeblikkelig hjelp/legevakt. Timeavtalar på legekontor, helsestasjon, fysioterapi og psykisk helse vert utsett. Les meir på nettsidene til Vinje Kommune.

Edland Legekontor

9. mars 2020 kl. 12:59

Grunna stor belastning knytt til Corona-situasjonen vil me i eit tidsrom flytte lege og hjelpepersonell frå Edland legekontor til Åmot.

Me håpar de har forståing for dette.

Aram Isik vil då arbeide ved legekontoret i Åmot fra tirsdag 10 mars. Han har admistrasjonsdag på torsdag.

 

Edland Legekontor

17. februar 2020 kl. 08:54

Edland legekontor er ope måndag -tysdag -fredag. Enkelte dagar /veker kan kontoret bli stengt utover dette grunna fråvær hjå legen.

Aram Isik arbeider ved legekontoret i Åmot onsdag og torsdag. Han har admistrasjonsdag på torsdag.

I mars og april er kontoret ekstraordninært stengt fylgjande dagar.

 • fredag 06.03
 • veke 15 - Påska
 • fredag 17.04
 • mandag 20.04

Edland legekontor

6. januar 2020 kl. 14:07

Edland legekontor er ope måndag -tysdag -fredag. Enkelte dagar /veker kan kontoret bli stengt utover dette grunna fråvær hjå legen.

Aram Isik arbeider ved legekontoret i Åmot onsdag og torsdag. Han har admistrasjonsdag på torsdag.

I mars og april er kontoret ekstraordninært stengt fylgjande dagar.

 • fredag 06.03
 • veke 15 - Påska
 • fredag 17.04
 • mandag 20.04

 

Prosjekt HelseSamArbeid - helsefremjande samarbeid for å styrkje arbeidsdeltaking

21. november 2019 kl. 18:57

HelseSamArbeid i Vinje kommune.

Vinje kommunen deltek for tida i eit utviklings- og forskingsprosjekt som involverer legetenesta i kommunen. Prosjektet er eit helsefremjande samarbeid som skal bidra til at sjukemelde innbyggjarar får tidleg og målretta oppfølging. Dei fleste som blir sjukemelde for 14 dagar eller meir, vil bli spurt om å delta i prosjektet. Deltakinga er frivillig. Den sjukemelde vil få naudsynt informasjon frå fastlege / lege som sjukemelder om kva deltaking inneber.

Føremålet med prosjektet er at kommunen skal utvikle koordinerte tenester ved å styrke samhandlinga mellom den sjukemelde, fastlege, arbeidsgjevar, NAV, bedriftshelseteneste, andre helsetenester i kommunen og i spesialisthelsetenesta.
Målet er at den sjukemelde skal få rett tiltak til rett tid, og naudsynt hjelp til å koma tilbake i arbeid.

INFLUENSAVAKSINASJON for sesongen 2019 /2020

8. november 2019 kl. 07:48

Det er framleis mogleg å få influensavaksine kvar torsdag på Vinje legekontor og på utekontora på Rauland og Edland etter avtale

Vaksinen kostar kr. 200,-

Lurar du på om du er i målgruppa?

Influensavaksine vert tilrådd spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsveke (2. og 3. trimester).
 • Gravide i 1. trimester med annan tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksinasjon
 • Bebuarar i omsorgsbustader og sjukeheim
 • Alle frå fylte 65 år
 • Born og vaksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesjukdom, hjarte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  • nedsett immunforsvar
  • svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjer ein alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg vert influensavaksine tilrådd for:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontaktar til pasienter med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar.

Folkehelseinstituttet 2019

Nye opningstider Rauland og Edland legekontor frå 04.11.2019

4. oktober 2019 kl. 08:47

Frå 04.11.19 vil utekontora få endring i faste opningsdagar slik:

- Rauland legekontor ope måndag- tysdag -torsdag

- Edland legekontor ope måndag -tysdag -fredag

Men som no vil kontora ha ytterlegare stenging enkelte dagar grunna ferieavvikling /anna fråvær - sjå månadleg informasjon om dette.

Endring i telefontid med lege

4. april 2019 kl. 10:07

Fastlegane og LIS1-lege vil frå 01.05.19 ha telefontid berre på måndagar og fredagar frå kl 08.15 -08.45.


Telefontida med lege skal berre brukast til kontaktar av administrativ karakter. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

17. september 2018 kl. 11:05

VIKTIG INFORMASJON VEDK SMS

Du kan fortsatt bestille legetime og fornye reseptar på SMS .

Legekontorets SMS funksjonalitet for bestilling av legetime og fornying av resept er er vidareført, både via heimesida og helserespons-appen.

 

Åpningstider

Vinje legekontor
Vinjevegen 212
3890 Vinje

Telefon 35 06 25 00
Ope alle kvardagar 08.00 - 15.30.

Edland legekontor
Storegutvegen 49,
3895 Edland

Telefon 35 06 21 40
Ope måndag, onsdag og fredag 08.00 - 15.30

Rauland legekontor
Setali 14
3864 Rauland

Telefon 35 06 27 30
Ope måndag, tysdag, torsdag og fredag 08.00 - 15.30

Fastlegane og turnuslegen har frå 01.05.19 telefontid kvar måndag og fredag frå 08.15 - 08.45. Telefontida skal berre brukast til administrative spørsmål. Ved symptom eller plager må du tinge legetime.

Adresse

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Vis kart

Kontakt oss

Vinje Legekontor
Storegutvegen 72
3895 Edland

Telefon: 35062500